Error message

  • Notice: Undefined index: nl in lang_dropdown_language_switch_links_alter() (line 457 of /data/sites/web/omega-pharmacom5404/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: nl in lang_dropdown_language_switch_links_alter() (line 458 of /data/sites/web/omega-pharmacom5404/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: en in lang_dropdown_language_switch_links_alter() (line 457 of /data/sites/web/omega-pharmacom5404/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: en in lang_dropdown_language_switch_links_alter() (line 458 of /data/sites/web/omega-pharmacom5404/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).

PROSPECTUS VOOR DE OBLIGATIELENING

Défilez vers le bas pour le texte français

Het document waartoe u zich toegang zult verschaffen, is de elektronische versie van een prospectus houdende openbare aanbieding in België en het Groothertogdom Luxemburg door Omega Pharma NV (de “Emittent”) van 4,500% obligaties met vervaldatum in 2017 en 5,000% obligaties met vervaldatum in 2019 (de “Obligaties”) overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving in België en het Groothertogdom Luxemburg (het “Prospectus”). Het Prospectus in het Engels werd op 23 april 2012 goedgekeurd door de CSSF. Dit Prospectus is uitsluitend bestemd voor Belgische en Luxemburgse ingezetenen die fysiek aanwezig zijn in België of het Groothertogdom Luxemburg, alsook voor buiten België en het Groothertogdom Luxemburg verblijvende personen die er toegang tot kunnen krijgen en die de aanbieding kunnen aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn.

In het bijzonder de ingezetenen van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België of het Groothertogdom Luxemburg mogen geen toegang hebben tot deze Prospectus behalve indien de aanbieding in een Lidstaat gedaan kan worden krachtens één van de vrijstellingen vastgesteld bij de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (de "Prospectusrichtlijn"), voor zover deze vrijstellingen werden omgezet in de betrokken Lidstaat en voor zover een dergelijk aanbod in geen enkele van deze Lidstaten voor de Emittent de verplichting meebrengt om een prospectus te publiceren krachtens artikel 3 van de Prospectusrichtlijn zoals ten uitvoer gelegd in enigerlei van de Lidstaten.

Over het algemeen zal iedere persoon die tot het Prospectus toegang wenst te krijgen vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wet- of regelgeving. De Emittent is niet aansprakelijk indien deze beperkingen door eender welk persoon worden overtreden.

Het Prospectus vormt onder geen enkel beding een aanbieding of een uitnodiging tot onderschrijving van de Obligaties in enigerlei land waar de toegang tot het Prospectus, de aanbieding of de uitnodiging onwettig kan zijn en deze Prospectus kan onder geen enkel beding met dat doel of in dat verband worden aangewend.

De Emittent heeft geen enkele maatregel genomen om zijn effecten aan het publiek aan te bieden buiten België en het Groothertogdom Luxemburg en is niet van plan dit te doen; de Emittent heeft geen enkele toestemming gekregen voor het verspreiden van het Prospectus in een rechtsgebied buiten België en het Groothertogdom Luxemburg.

Het Prospectus mag niet worden bekendgemaakt of verspreid, rechtstreeks noch onrechtstreeks, in de Verenigde Staten, in Zwitserland of in gelijk welk ander rechtsgebied waar de bekendmaking of verspreiding van dergelijke informatie onwettig kan geacht worden.

In het bijzonder vormt het Prospectus geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika of in enig ander land. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zonder registratie of vrijstelling van registratie uit hoofde van de US Securities Act 1933 (de “Securities Act”). De Emittent is niet voornemens om het volledige aanbod of een deel ervan te registreren in de Verenigde Staten van Amerika, noch beroep te doen op het openbaar spaarwezen in de Verenigde Staten van Amerika. Onder voorbehoud van sommige uitzonderingen mogen de Obligaties niet aangeboden, verkocht of verdeeld worden op het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, of voor rekening of in het voordeel van Amerikaanse onderdanen. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika in overeenstemming met regelgevingenvan de Securities Act.

De verspreiding van de elektronische versie van het Prospectus op een website anders dan de websites opgenomen in de volgende paragraaf alsook de reproductie, distributie of verspreiding ervan in gedrukte of elektronische vorm zijn strikt verboden. De Emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ongeoorloofde reproductie of distributie van het Prospectus.

De beleggers worden verzocht het Prospectus van 23 april 2012 dat werd goedgekeurd door de CSSF op 23 april 2012 grondig te lezen. Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en de samenvatting ervan is beschikbaar in het Frans en het Nederlands, gratis, op aanvraag bij de Emittent (+32 9 381 02 00). Deze documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de Emittent (www.omegapharma.be), de Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu), ING Commercial Banking (www.ing.be (Beleggen – Obligaties), KBC Bank (www.kbc.be), Belfius Bank (www.dexia.be/OmegaPharma) en BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be (“sparen en beleggen”)), in de lokale agentschappen van ING Belgium, KBC Bank, Belfius Bank en BNP Paribas Fortis, en via phone banking (ING Belgium +32  2 464 61 01, KBC Bank: +32 78 15 21 53, Belfius Bank +32 2 222 12 02, en BNP Paribas Fortis: +32 2 433 40 31).
 

Ik wens het engelstalige Prospectus, de franstalige samenvatting en/of de nederlandstalige samenvatting te raadplegen en ik erken (1) kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de disclaimer hiervoor; (2) ofwel een Belgische ingezetene te zijn die fysiek aanwezig is in België, ofwel een buiten België verblijvende persoon die toegang kan krijgen tot het Prospectus en die de aanbieding kan aanvaarden in overeenstemming met de wet- en regelgevingen van de andere landen waar ze van toepassing kunnen zijn; (3) het Prospectus niet te reproduceren, te verdelen of te verspreiden in gedrukte of elektronische vorm; (4) akkoord te gaan met de hierboven uiteengezette beperkingen.

 

 

Le document auquel vous allez accéder est la version électronique d’un prospectus relatif à une offre effectuée auprès du public en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg par Omega Pharma NV (« l’Emetteur ») d’  obligations à 4,500% remboursables en 2017 et d’  obligations à 5,000% remboursables en 2019 (les « Obligations ») conformément à la réglementation en vigueur en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg (le « Prospectus »). Le Prospectus a été approuvé par la CSSF le 23 avril 2012 en anglais. Il est exclusivement destiné aux résidents belges et luxembourgeois qui sont physiquement présents en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux personnes résidant hors de ces pays qui peuvent y avoir accès et accepter l’offre conformément aux législations et réglementations applicables dans les autres pays

En particulier, les résidents d’un État membre de l’Espace Économique Européen autre que la Belgique ou le Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent pas avoir accès à ce Prospectus à moins que l’offre puisse être faite dans un État membre en vertu d’une des exemptions prévues par la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée et telle que transposée dans chaque État membre (« Directive Prospectus »), pour autant qu’une telle offre dans n’importe lequel des États membres n’entraîne l’obligation pour l’Emetteur de publier un prospectus en vertu de l’article 3 de la Directive Prospectus.

De façon générale, toute personne souhaitant avoir accès au Prospectus devra s’assurer au préalable que cet accès n’enfreigne pas la législation ou la réglementation applicable. L’Emetteur ne sera pas tenu responsable en cas de violation de ces restrictions par toute personne.

Le Prospectus ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à souscrire les Obligations dans tout pays où l’accès au Prospectus, l’offre ou l’invitation est susceptible d’être illégal et ne peut en aucun cas être utilisé à cette fin ou dans ce cadre.

L’Emetteur n’a pris aucune mesure pour proposer au public ces valeurs mobilières en dehors de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et n’a nullement l’intention de le faire ; elle n’a obtenu aucune autorisation en vue de distribuer le Prospectus dans une juridiction en dehors de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Prospectus ne peut pas être distribué ou diffusé directement ou indirectement aux États?Unis d’Amérique, en Suisse ou dans toute autre juridiction qui jugerait illégale la distribution ou diffusion de telle information.

En particulier, le Prospectus ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au US Securities Act de 1933 tel que modifié (de « Securities Act »). L’Emetteur n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire appel public à l’épargne aux États-Unis d’Amérique et, sous réserve de certaines exceptions, les Obligations ne pourront pas être offertes, vendues ou distribuées sur le territoire des États?Unis d’Amérique, ou aux ressortissants des États?Unis ou pour leur bénéfice. L’offre est réalisée hors des États-Unis d’Amérique conformément aux réglementations adoptées en vertu du Securities Act.

La diffusion de la version électronique du Prospectus sur un site autre que les sites inclus dans le prochain paragraphe ainsi que sa reproduction, distribution ou diffusion sous forme papier ou électronique sont strictement interdites. L’Emetteur ne peut en aucune manière être tenu responsable de la reproduction ou de la distribution illégale du Prospectus.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le Prospectus du 23 avril 2012, lequel a été approuvé dans sa version anglaise par la CSSF le 23 avril 2012. Le Prospectus est disponible en anglais et son résumé est disponible en français et en néerlandais sans frais sur demande auprès de l’Emetteur (+32 9 381 02 00). Ces documents peuvent également être consultés sur les sites internet de L’Emetteur (www.omegapharma.be), de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), d’ING Commercial Banking (www.ing.be (Placer – Obligations)), de KBC Bank (www.kbc.be), de Belfius Banque (www.dexia.be/OmegaPharma) et de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be (“épargner et placer”)), dans les agences locales de ING Belgium, KBC Bank, Belfius Banque et BNP Paribas Fortis et via phone banking (ING Belgium : +32 2 464 61 02, KBC Bank : +32 78 15 21 53, Belfius Banque : +32 2 222 12 01 and BNP Paribas Fortis : +32 2 433 40 31).

Je désire consulter le Prospectus (en anglais), le résumé en français et/ou le résumé en néerlandais et je confirme (1) avoir pris connaissance de et marquer mon accord au sujet de l’avertissement qui figure ci-dessus ; (2) être soit un résident belge ou luxembourgeois physiquement présent en Belgique oule Grand-Duché de Luxembourg, soit un résident hors de la Belgique oule Grand-Duché de Luxembourg qui peut avoir accès au Prospectus et accepter l’offre en conformité avec les législations et réglementations applicables dans les autres pays; (3) accepter de ne pas reproduire, distribuer ni diffuser le Prospectus sous forme papier ou électronique ; (4) confirmer mon accord aux restrictions énumérées ci-dessus.